با شیعیان کشورهای لبنان، عراق، بحرین، سوریه و… آشنایی داشت و گاهی در موردشون چیزهایی می‌گفت. یکبار پرسیدم: شیعیان لبنان 


بهترند یا شیعیان عراق؟ گفت: شیعه‌های لبنان مطیع‌ترند ولی شیعه‌های عراق دچار دسته‌بندی و تشتت هستند، اما در جنگیدن و شجاعت 


بی‌نظیرند؛ دلشان هم خیلی با اهل‌بیت (ع)هستش، طوریکه تا پیششون اسم «حسین» و «زینب» و… را می‌بری طاقتشون رو از دست 


می‌دهند.  گفتم شیعه‌های ایران کجای کارند؟ با لحن خاصی گفت: شیعه‌های ایران هیچ جای دنیا پیدا نمی‌شن!