اخلاق شهید محمودرضا بیضائی.✨


محمودرضا همیشه لبخند داشت هیچگاه ندیدم در مقابل شخصی تندی کند همیشه آرام صحبت میکرد وقتی میخندید خستگی ام 


ازبین میرفت.گاهی که ناراحت بودم می آمد صحبت میکردیم وکمی مزاح وقتی میخندید تمام غصه هایم برطرف میشد.همیشه همه ما 


منتظر خنده های زیبایش بودیم.


راوی همرزم شهید.