شهید محمودرضابیضائی


محمودرضا همیشه معطربود همیشه لباس هایش مرتب بود به منظم بودن بسیارتوجه داشت چهره دلنشین وخندانش درکناراخلاق


پسندیده اش برمحبوبیتش می افزود همیشه مورد توجه دوستان بود حتی زمانی که خوابیده بود از او عکس میگرفتند.

راوی همرزم شهید.