تنبیه استاد درکلاس آموزشی


دردوران آموزشی همیشه منتظرآمدن استاد بودیم کلاس پرشور وباتوجه بود درجلسه آموزش گاهی پیش می آمد دوستان به آموزش


استاد توجه نمیکردند.استادبالبخند تذکرمیدادند اگرتوجهی نمیشد می فرمودند سینه خیز...

سینه خیز برو...

آموزش رامتوقف میکرد وخودش هم به همراه شخص خاطی سینه خیز می رفت. همه این ها نشان دهنده شخصیت اخلاقی استاد بود 


که ما گوشه ای ازآن رادر آموزش می دیدیم.