پیام گذاشته شده توسط سهیل کریمی یک از دوستان شهید بیضائی
 --------------------------
پیامک رد و بدل شده بین شهید محمودرضا بیضائی 

( حسین نصرتی) و بنده ی حقیر (سهیل کریمی) در حال احیا شب 23 رمضان سال 1392 

(شش ماه پیش از شهادت)