عکس بالا مربوط به شهید بیضائی هست که درحال خمپاره  زدنن


 و این نوشته رو هم خودشون روی این عکس گذاشته !