گریبان چاک ، بر سر خاک و ، بر دل دست و ، بر گل پا
میان عاشقان ، احوال من دارد تماشایی ...
پی نوشت ؛ 
پدر شهید بیضایی بر بالین پسر ...